P1080161Цел на проекта:

Проектът предвижда реализирането на позитивни застъпнически дейности в София за популяризиране на Националната гражданска инициатива 7000 за отмяна на запрещението и приемане на Закона за физическите лица и мерките за подкрепа. Застъпническите прояви ще популяризират каузата за независим и пълноценен живот на хората с интелектуални затруднения, като се даде видимост на хората с увреждания и се акцентира върху техните способности.

Дейности:

1. Активно популяризиране на гражданските права на хората с интелектуални затруднения сред гражданите на София;
2. Провеждане на целева прожекция на филма „Чудо“ в Дом на киното;
3. Провеждане на Шествие на приятелството през месец май, 2018 г.

Финансираща организация: Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения

Продължителността на проекта е май-октомври 2018 г.

Go to top