Проект: „МОГА ДА РАБОТЯ! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“

Проект „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 66 954 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел на проект „МОГА ДА РАБОТЯ!“ е да предложи модел на иновативна социална форма на подкрепа, за да може една от най-уязвимите групи – хората с интелектуални затруднения – да получи ефективна подкрепа за включване в пазара на труда, по начин, отговарящ на техните потребности и възможности. Проектът се реализира в партньорство между фондация „Светът на Мария“ и Български център за нестопанско право.

Цел на проекта:

Целите на проекта са свързани с овластяване на хората с интелектуални затруднения в достъпа им до професионална, системно гарантирана и обезпечена в дългосрочен план подкрепа за реализация на пазара на труда.

Конкретните цели по проекта са:
• разработване на модел за подкрепа за трудова реализация, основан на проучване на потребностите и съобразен с нормативните изисквания, постигнатите добри практики и припознат от заинтересованите страни;
• валидиране на модела и предоставяне на подкрепа за 30 човека с интелектуални затруднения;
• подготовка и провеждане на обучения за граждански организации и доставчици на социални услуги за прилагане на модела за подкрепа за трудова реализация;
• изготвяне на предложение за правна регламентация за прилагане на модела и пътна карта за нормативни промени с активното въвличане на заинтересованите страни и институциите на централната власт.

Роля на партньорите по проекта:
Партньорството по проекта е провокирано от целите на проекта, които надхвърлят предоставянето на подкрепа в краткосрочен план и са свързани с разработването и прилагането на методично и системно решение за овластяване на целевата група, което осигурява възможност за промяна в модела на социална работа за хората с интелектуални затруднения, така че да получават подкрепа за социално и трудово включване.

Ролята на фондация „Светът на Мария“ като водеща организация е свързана с проучването на потребностите и изготвянето и внедряването на модела за подкрепа на хората с интелектуални затруднения.

Ролята на Български център за нестопанско право е свързана с подготовка на конкретното правно обосновано предложение за осигуряване на устойчивост на прилагането на модела.

Дейностите по проекта:

1. Проучване на потребностите и анализ на контекста
С активното участие на целевите групи и ползватели, дейността цели да бъдат проучени а) потребностите на целевите групи от подкрепа за включване на пазара на труда, б) очакванията и проблемите на работодателите, подкрепящите близки и структури,ангажирани с подкрепата за хора с интелектуални затруднения и в) актуалния контекст и новите регулации в социалната сфера, мерките за заетост и професионално образование за подкрепа за заетост.

Ще бъдат проведени интервюта, проучване на секторните регулации и добри практики.

Референтна работна група, сформирана от кандидата и партньора ( експерти, социален работник и експерти от опит, представители на целевата група) ще зададе общата рамка на анализите и ще верифицира подготвените препоръки.

След завършване на анализите ще бъде организиран тематичен семинар за представянето и обсъждането им с широк кръг заинтересовани страни, а резултатите от обсъжданията – интегрирани в доклад.

2. Разработване на модел за подкрепа за трудова реализация на хора с интелектуални затруднения
В рамките на дейността ще бъде разработен нов модел за индивидуализирана подкрепа за реализация на пазара на труда на хора с интелектуални затруднения, като се съобразят изводите и препоръките от анализите. Моделът ще включва: а) форми, нива и подходи за обучение в трудови и професионални умения, б) развитие на социални компетенции за участие в трудова дейност, в) стажуване и практика в защитена работна среда, г) подкрепа на работнотомясто, заетост в социално предприятие, професионално обучение и пр.

3. Внедряване на модела за подкрепа за трудова реализация на хора с интелектуални затруднения
Дейността предвижда да бъдат подкрепени 30 човека с интелектуални затруднения по модела за подкрепа за трудова реализация. Подкрепата ще бъде обособена като социална услуга, в която всеки потребител, след индивидуална оценка на трудовите и социални умения, ще се включи в индивидуална програма за развитие на умения и подкрепа.

4. Разработване и реализиране на обучителна програма за прилагане на модела
Дейността включва популяризация на модела в подкрепа на трудовото и социално включване на хората с интелектуални затруднения и провеждане на обучения за прилагането му от други граждански организации и доставчици на социални услуги. Предвидено е провеждане на 2 обучения и 3 дни на отворени врати.

5. Застъпничество за осигуряване устойчивост на модела
Дейността предвижда да се постигне устойчивост на модела чрез неговото припознаване в регламентацията на новите модели на социални услуги, както и да се очертае приложното му поле в интердисциплинарни връзки със секторите „мерки за заетост“ и „професионално обучение“. В рамките на дейността ще бъде изготвено предложение за правна регламентация на прилагането на модела в системата на социалните услуги.

6. Мониторинг и външна оценка на проекта
Дейността включва събиране на информация и данни в хода на реализация на дейностите.
В края на проекта ще бъде ангажиран външен експерт за изготвяне на оценка на реализацията и постигнатите резултати, прилагането на принципите на добро управление и осигуряване на ефективност и ефикасност на вложените средства.

По проекта е предвидено и създаване на документален филм.

Финансираща организация: Фонд Активни граждани България, Първи конкурс за стратегически проекти, Тематичен приоритет № 3: „Овластяване на уязвими групи“, проект ACF/151, www.activecitizensfund.bg.

Продължителност на проекта:
Продължителността на проекта е 18 месеца от 06.11.2019 г. до 06.05.2021 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Светът на Мария“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

mwf logo 1 BCNL Active citizens fund

 


EU SEFright logo BG right

Проект Социално предприятие „Бон Апети“ от Светът на Мария

BG05M9OP001-2.010-0560-C01 Процедура: BG05M9OP001-2.010 Развитие на социалното предприемачество Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Обща стойност: 191 415,84 лв., от които:
162 703,46 лв. европейско и 28 712,38 лв. национално съфинансиране

Начало: 10.09.2018 г.
Край: 10.12.2019 г.

Бенефициент: Бон Апети от Светът на Мария ЕООД

Проект Социално предприятие „Бон Апети“ от Светът на Мария е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основна цел: да бъде създадено специално социално предприятие „Бон Апети от Светът на Мария“ като по този начин се улесни достъпът до заетост и се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Специфични цели:

1. Да бъде създадено социално предприятие от Фондация „Светът на Мария“;
2. Да се улесни достъпът до заетост на уязвими групи;
3. Да се създадат подходящи възможности за реализация на уязвимите групи, включени в заетост;
4. Да се популяризират социалните предприятия.

Основни дейности:

1. Наемане на лица от избраните целеви групи и осигуряване на заетост за 12 месеца;
2. Социална и професионална интеграция на представителите на уязвимите групи;
3. Осигуряване на наставници от работодателя за заетите лица;
4. Оборудване и обзавеждане на новосъздадените работни места и обезпечаване на функционирането на социалното предприятие;
5. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество;
6. Управление и функциониране на социалното предприятие.

Индикатор за изпълнение: Неактивни или безработни участници – 11 бр.

Индикатор за резултат: Неактивни или безработни участници в заетост след приключване на операцията – 11 бр.

Целева група: лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица.

Резултати:

1. Улеснен достъп до заетост и осигуряване на социалното включване на уязвими групи. Подбрани 11 лица от уязвими групи и включени в заетост. Създаване на подходящи условия за професионална интеграция в сферата на социалната икономика на лица от уязвими групи.
2. Предоставена подкрепа за социална и професионална интеграция на лицата от целевата група, включени в заетост. Назначени двама приложни специалисти: експерт обучение и развитие и специалист социални дейности.
3. Осигурени наставници за новоназначените служители. Плавна трудова интеграция на 11 лица от целевата група.
4. Обезпечено обзавеждане и оборудване за целите на кетъринга. Обезпечени материали, работно облекло и режийни разходи.
5. Проведени 2 промоционални събития. Промотиране на социалното предприятие и възможностите на социално предприемачество. Изработени поне 3 промоционални видеа.
6. Осигурен екип на социалното предприятие. Обезпечено функциониране и устойчивост на социалното предприятие. Назначени 3 души екип за управление на социалното предприятие.


logo programa 2 cveten bgПроект: „Киното е за всички! Социално включване на хората с увреждания чрез седмото изкуство.“

Цел на проекта:

Проектът цели улесняване на достъпа до кино за хората с интелектуални затруднения и психично здравни проблеми. Предвидено е адаптиране на прожекции от програмата на двата водещи кино фестивала – София филм фест и Киномания. Ще бъде показан и целеви филм, част от поредицата „Живот като на кино“, който поставя темата за живота на различните хора пред широката публика.

Дейности:

1. Посещение на кино прожекции, част от фестивала „София филм фест“
Ще бъдат организирани две посещения за зрители с интелектуални затруднения на кино прожекции в рамките на Фестивала.

2. Организиране на прожекция „Живот като на кино“
Ще бъде организирана целева прожекция на филм по темата за различните хора съвместно с Дом на киното.

3. Посещение на кино прожекции, част от фестивала „Киномания“
Ще бъдат организирани две посещения за зрители с увреждания на кино прожекции в рамките на фестивала „Киномания“.

Финансираща организация: Програма „Култура“, Столична община

Продължителността на проекта е от 01 февруари 2019 до 30 ноември 2019.


20190613 153500Проект: „Творческа лаборатория за хора с интелектуални затруднения“

Цел на проекта:

В рамките на проекта ще бъде създадена творческа лаборатория за младежите с интелектуални затруднения от Дневен център „Светове“. Целта е да се подпомогне тяхното себеизразяване и развитието на творческите им заложби.

Предвидени са занимания в четири артистични модула (керамика, рисуване, театър, музика) според интересите и предпочитанията на участниците, както и посещения на изложби, концерти и други културни прояви. В дейностите ще участват артисти, социални работници и доброволци.

Произведенията от заниманията ще бъдат представени на изложба.

Основни резултати:

1. Проведени 6 творчески занимания в рамките на всеки от четирите тематични модули

2. Привлечени доброволци

Доброволците ще участват в артистичните занимания и при организацията на посещения на културни събития. Ще подпомагат дейността на водещия, документирането на процеса и резултатите.

3. Организирани 10 посещения на културни събития, свързани с темите на модулите. Дейността цели запознаване с различните видове изкуство и приобщаване към културния живот на града.

4. Организирана изложба – събитие за представяне на творческите резултати от заниманията.

Финансираща организация: TELUS International Europe
Продължителността на проекта е от май 2019 г. до април 2020 г.


EU flag Erasmus vect POSПроект: „Иновации в обучението на възрастни с интелектуални затруднения“

Проектът за иновации в обучението за възрастни с интелектуални затруднения предвижда прилагането на нови подходи в подкрепата за „учене чрез правене“ за пълнолетни хора с интелектуални затруднения и е ориентиран към подобряване на техните способности за социална и трудова реализация, съобразно принципите на Конвенцията за правата на хората с увреждания и добрите европейки практики.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани три мобилности за участие в три тематични структурирани обучения. Темите на обученията са свързани с въпросите за емоционалната интелигентност, прилагането на иновативни методи в обучителния процес, както и за разработване и прилагане на система за управление на качеството в обучението на хората с интелектуални затруднения. Предвидено е идентифицирани съдържателни теми от обученията да бъдат приложени пряко в дейността на фондацията.
В обученията ще вземат участие специалисти, които са ангажирани в социална и обучителна работа с хората с интелектуални затруднения. Участието в мобилностите и резултатите от тях ще бъдат широко популяризирани.

В резултат на проекта ще бъде постигнато надграждане и доразвиване на подкрепата за хората с интелектуални затруднения. Ще бъдат приложени иновации в подхода, ще се постигне и личностно развитие на участниците, повишаване на техните меки умения и нагласа за мултикултурно общуване.

Финансираща организация: Програма Еразъм + на Европейския съюз

Продължителността на проекта е от 1 септември 2019 г. до 31 август 2020 г.


IMG 3047

Проект: "Кетъринг услуги, осъществявани от хора с интелектуални затруднения"

Проектът е насочен към устойчивото развитие на кетъринг услугите, които предоставя фондацията чрез защитеното си кафене "Светове" и цели да предостави допълнителни възможности за подкрепена заетост на младежи с интелектуални затруднения.

Бизнес планът на фондация "Светът на Мария" за развитие на Защитеното кафене и кетъринг услугата е сред петте одобрени най-добри бизнес планове в програмата "Предприемачество на нестопански организации" 2017, организирана от Български център за нестопанско право с подкрепата на Фондация "Америка за България" и Фондация "УниКредит".

Първото в София Защитено кафене, в което работят обучените в трудови умения клиенти на Дневния център предлага спокойна атмосфера, приготвена на място храна и първокласно обслужване, а като допълнителна дейност осигурява кетъринг за различни поводи и събития. От стартирането на услугата през 2015 г. кафенето е осигурило кетъринг услуги за над 40 събития в различен формат- семинари, работни закуски, обеди, вечери, кафе паузи, коктейли, корпоративни партита.

Поради големия интерес към кетъринг услугите и потенциала за развитие на услугата, финансирането по проекта ще осигури устойчивост на дейността и разширяване на капацитета чрез покриване на разходите за трудово възнаграждение на втори професионален готвач-трудотерапевт, който ще участва във всеки етап от процеса по подготовка на храната и реализацията на всяка кетъринг услуга.

Финансираща организация: Програма "Предприемачество за нестопански организации", организирана от Български център за нестопанско право с подкрепата на Фондация "Америка за България" и Фондация "УниКредит".


mwf logo

Проект: "Общества – Подпомагане на организациите на гражданското общество за укрепване на техническите умения, включване на хора с увреждания и стандарти на ЕС в Югоизточна Европа"

Партньори:

Каритас Босна и Херцеговина, Албанска асоциация по психотерапия, КОХЕРЕНТНО РАЗВИТИЕ АЛБАНИЯ (CoDe Albania), Асоциация за взаимопомощ при психически стрес ТК „Феникс", Сдружение за подпомагане на хора със затруднения в развитието „Наш дом", Български център за нестопанско право, Каритас Албания, Каритас България, Каритас Италия, Каритас Косово, Каритас Черна гора, Каритас Сърбия, ХандиКОС – Косово, Косовски център за самопомощ (KCSH), фондация „Светът на Мария", Асоциация на хората с параплегия, организация „Психолози за хората по света".

Цел на проекта:

Общата цел на проекта е да се подпомогне капацитета на гражданските организации в Югоизточна Европа в управление на процеса на социално включване и в популяризиране и представяне на включващи политики чрез ефективен диалог с публичната власт в процеса на взимане на решения.

Фондация „Светът на Мария" участва в проекта като партньор в обучения, семинари и конференции във връзка с реализиране на специфична цел: Подобряване на компетенциите на НПО в промотиране на социалното включване на хората с увреждания и психични разстройства: изграждане на капацитет, обмяна на знания, мрежова работа на регионално ниво, прилагане на инициативи за социално включване и услуги, мониторинг и оценка на социалното въздействие.

Финансираща организация: Европейски съюз

Продължителността на проекта е от януари 2016 г. до декември 2019 г.


Повече за нашите реализирани проекти.

Go to top