EU SEFright logo BG right

Проект Социално предприятие „Бон Апети“ от Светът на Мария

BG05M9OP001-2.010-0560-C01 Процедура: BG05M9OP001-2.010 Развитие на социалното предприемачество Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Обща стойност: 191 415,84 лв., от които:
162 703,46 лв. европейско и 28 712,38 лв. национално съфинансиране

Начало: 10.09.2018 г.
Край: 10.12.2019 г.

Бенефициент: Бон Апети от Светът на Мария ЕООД

Проект Социално предприятие „Бон Апети“ от Светът на Мария е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основна цел: да бъде създадено специално социално предприятие „Бон Апети от Светът на Мария“ като по този начин се улесни достъпът до заетост и се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Специфични цели:

1. Да бъде създадено социално предприятие от Фондация „Светът на Мария“;
2. Да се улесни достъпът до заетост на уязвими групи;
3. Да се създадат подходящи възможности за реализация на уязвимите групи, включени в заетост;
4. Да се популяризират социалните предприятия.

Основни дейности:

1. Наемане на лица от избраните целеви групи и осигуряване на заетост за 12 месеца;
2. Социална и професионална интеграция на представителите на уязвимите групи;
3. Осигуряване на наставници от работодателя за заетите лица;
4. Оборудване и обзавеждане на новосъздадените работни места и обезпечаване на функционирането на социалното предприятие;
5. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество;
6. Управление и функциониране на социалното предприятие.

Индикатор за изпълнение: Неактивни или безработни участници – 11 бр.

Индикатор за резултат: Неактивни или безработни участници в заетост след приключване на операцията – 11 бр.

Целева група: лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица.

Резултати:

1. Улеснен достъп до заетост и осигуряване на социалното включване на уязвими групи. Подбрани 11 лица от уязвими групи и включени в заетост. Създаване на подходящи условия за професионална интеграция в сферата на социалната икономика на лица от уязвими групи.
2. Предоставена подкрепа за социална и професионална интеграция на лицата от целевата група, включени в заетост. Назначени двама приложни специалисти: експерт обучение и развитие и специалист социални дейности.
3. Осигурени наставници за новоназначените служители. Плавна трудова интеграция на 11 лица от целевата група.
4. Обезпечено обзавеждане и оборудване за целите на кетъринга. Обезпечени материали, работно облекло и режийни разходи.
5. Проведени 2 промоционални събития. Промотиране на социалното предприятие и възможностите на социално предприемачество. Изработени поне 3 промоционални видеа.
6. Осигурен екип на социалното предприятие. Обезпечено функциониране и устойчивост на социалното предприятие. Назначени 3 души екип за управление на социалното предприятие.


Gerb Sofia 1

Проект: „София – социално ангажиран град. Добри практики за социално включване на хората с интелектуални затруднения“

Цел на проекта:

Прилагане на добра практика за социално включване и равнопоставеност на хората с увреждания и популяризиране на София като град, подкрепящ интеграцията на хората с интелектуални затруднения.
В рамките на проекта ще бъде реализирана трудова практика като доброволческа инициатива в подкрепа на културни институти, проекти и инициативи, ще се подобри достъпа до култура и включването на хората с интелектуални затруднения в културния живот на града и ще бъдат реализирани общностни инициативи за култура и социално участие.

Дейности:

1. Провеждане на доброволчески дейности като трудова практика в Столична библиотека и други културни институти и организации, културни фестивали и събития
2. Изработка на сувенири за представяне на способностите на хората с интелектуални затруднения
3. Включване на хората с интелектуални затруднения в културни събития
4. Провеждане на гостуване на Библиобуса заедно с ден на отворените врати в Дневен център „Светове“
5. Популяризиране на проекта

Финансираща организация: Програма Европа, Столична община Programa Evropa Logo 1

 

Продължителността на проекта е от 1 януари 2018 г. до 30 септември 2018 г.

Проектът се реализира в партньорство със Столична библиотека.

logo Stolichna biblioteka

 

 

 


logo programa 2 cveten bg

Проект: „Равен достъп до изкуство и култура за хората с интелектуални затруднения“

Цел на проекта:

В рамките на проекта хората с интелектуални затруднения ще имат възможност да се включат равнопоставено в културните събития, провеждани по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Актуалните преживявания ще бъдат трансформирани в уникално за страната лесно за разбиране издание, което ще позволи на редица хора с интелектуални затруднения и ученици на ресурсно подпомагане да разширят достъпа си до изкуство и култура.

Дейности:

1. Организация на посещение на културни събития и придружаване на хора с интелектуални затруднения.

Планирани са най-малко 10 посещения на различни по жанр събития, в които ще се включат 35 човека. За провеждане на дейността ще бъдат привлечени доброволци.

2. Изготвяне на лесно за разбиране издание за културните събития.

Изданието ще бъде отпечатано в тираж от 400 бр. и ще бъде безплатно разпространено сред социални услуги в София и страната, ресурсни учители и училища с ресурсно преподаване.

3. Провеждане на дискусионна среща - Равнопоставено участие в културните процеси.

Участниците ще представят впечатленията и преживяванията си в рамките на проекта. Ще бъде провокиран диалог за намиране на повече възможности за равнопоставено включване на хората с интелектуални затруднения в културния живот. Ще бъде представено лесното за разбиране издание.

4. Популяризиране на дейностите на проекта.

Финансираща организация: Програма „Култура“, Столична община
Продължителността на проекта е от 01 януари 2018 до 30 ноември 2018

 


IMG 7931 resПроект: „Независим живот“

Цел на проекта: Проектът предвижда реализирането на позитивни застъпнически дейности в София за популяризиране на Националната гражданска инициатива 7000 за отмяна на запрещението и приемане на Закона за физическите лица и мерките за подкрепа. Застъпническите прояви ще популяризират каузата за независим и пълноценен живот на хората с интелектуални затруднения, като се даде видимост на хората с увреждания и се акцентира върху техните способности.

Дейности:

1. Активно популяризиране на гражданските права на хората с интелектуални затруднения сред гражданите на София;
2. Провеждане на целева прожекция на филма „Чудо“ в Дом на киното;
3. Провеждане на Шествие на приятелството през месец май, 2018 г.

Финансираща организация: Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения

Продължителността на проекта е май-октомври 2018 г.


art is for everyone

Проект: „Изкуството е за всички! Творческа лаборатория за хора с интелектуални затруднения“

Цел на проекта:

Целта на проекта е да въведе уникален по рода си модел и да създаде лаборатория, в която да участват хора с интелектуални затруднения и артисти. Да популяризира добрите практики и да създаде балканска мрежа от професионалисти, търсещи допирната точка между изкуството и социалното включване.

Дейности и основни резултати:

Ще бъде създадена творческа лаборатория с участието на хора с интелектуални затруднения, социални работници и хора на изкуството, които ще творят заедно. Музиканти, художници, фотографи и кинематографисти ще експериментират, като въвлекат в творческия процес хора с интелектуални затруднения, а социални работници ще подпомагат тяхното включване.

Предвидени са три тематични модула – музика, фотография и изобразително изкуство. Всеки модул ще включва пет до шест занятия и/или представяния на завършени творби, в които ще се включат творци и хора с интелектуални затруднения.

Кинематографският екип ще създаде четири материала: три клипа за отделните модули и филмов обзор на целия проект. Видеоматериалите ще представят конкретни възможности за активно участие на хората с интелектуални затруднения в създаването на изкуство и част от предимствата, които тази съвместна работа носи за професионалните творци.

Настоящият проект ще бъде реализиран едновременно с проекта „Дейности по разпространение на знания“, в който участват творци от Гърция и/или Румъния. Те ще се включат в отделните модули и в заключителния семинар за представяне на резултатите от проекта.

Водещ партньор: Creators Association

Финансираща организация: Гьоте-Институт България

Продължителността на проекта е от декември 2017 г. до септември 2018 г.

Фондация „Светът на Мария“ и Сдружение „Творци“ / Creators Association търсят артисти, социални работници, психолози и арт терапевти от Гърция и Румъния, които да се присъединят към творческата лаборатория с участието на хора с интелектуални затруднения по проект „Изкуството е за всички!“

За повече информация и записване: https://goo.gl/8GXvdB


IMG 3047

Проект: "Кетъринг услуги, осъществявани от хора с интелектуални затруднения"

Проектът е насочен към устойчивото развитие на кетъринг услугите, които предоставя фондацията чрез защитеното си кафене "Светове" и цели да предостави допълнителни възможности за подкрепена заетост на младежи с интелектуални затруднения.

Бизнес планът на фондация "Светът на Мария" за развитие на Защитеното кафене и кетъринг услугата е сред петте одобрени най-добри бизнес планове в програмата "Предприемачество на нестопански организации" 2017, организирана от Български център за нестопанско право с подкрепата на Фондация "Америка за България" и Фондация "УниКредит".

Първото в София Защитено кафене, в което работят обучените в трудови умения клиенти на Дневния център предлага спокойна атмосфера, приготвена на място храна и първокласно обслужване, а като допълнителна дейност осигурява кетъринг за различни поводи и събития. От стартирането на услугата през 2015 г. кафенето е осигурило кетъринг услуги за над 40 събития в различен формат- семинари, работни закуски, обеди, вечери, кафе паузи, коктейли, корпоративни партита.

Поради големия интерес към кетъринг услугите и потенциала за развитие на услугата, финансирането по проекта ще осигури устойчивост на дейността и разширяване на капацитета чрез покриване на разходите за трудово възнаграждение на втори професионален готвач-трудотерапевт, който ще участва във всеки етап от процеса по подготовка на храната и реализацията на всяка кетъринг услуга.

Финансираща организация: Програма "Предприемачество за нестопански организации", организирана от Български център за нестопанско право с подкрепата на Фондация "Америка за България" и Фондация "УниКредит".


EU flag-Erasmus vect POS

Проект: "Разработване и прилагане на програма за повишаване на качеството на обучение в трудови и социални умения за възрастни с интелектуални затруднения"

Проектът е насочен към повишаване на качеството на обучение в трудови и социални умения и умения за самостоятелен живот на възрастни с интелектуални затруднения в Дневен център „Светове".

Проектът ще обхване щатните служители и сътрудници на Дневния център, които ще се включат в три работни посещения за обмяна на опит при партньори с дългогодишна практика в подкрепата за хора с интелектуални затруднения в Ирландия, Румъния и Норвегия или Франция. В резултат на проекта участниците ще развият познания за организиране на дейностите и трудовите ателиета в Дневния център, ще повишат своите компетенции за провеждане на трудови занимания и практики, трудово наставничество, развитие на дейности за социално предприемачество, нови методи и подходи на работа с хора с интелектуални затруднения. Предвиденото широко популяризиране на проекта и приложените добри практики ще допринесе за популяризиране на европейските принципи и ценности за хората с увреждания и за изграждане на професионална общност, компетентна да работи в новата парадигма, основана на правата на хората с увреждания и разбирането за тях като личности, надарени с качества и способни да участват в обществото.

Финансираща организация: Програма Еразъм + на Европейския съюз

Продължителността на проекта е от 1 ноември 2016 г. до 30 април 2018 г.


mwf logo

Проект: "Общества – Подпомагане на организациите на гражданското общество за укрепване на техническите умения, включване на хора с увреждания и стандарти на ЕС в Югоизточна Европа"

Партньори:

Каритас Босна и Херцеговина, Албанска асоциация по психотерапия, КОХЕРЕНТНО РАЗВИТИЕ АЛБАНИЯ (CoDe Albania), Асоциация за взаимопомощ при психически стрес ТК „Феникс", Сдружение за подпомагане на хора със затруднения в развитието „Наш дом", Български център за нестопанско право, Каритас Албания, Каритас България, Каритас Италия, Каритас Косово, Каритас Черна гора, Каритас Сърбия, ХандиКОС – Косово, Косовски център за самопомощ (KCSH), фондация „Светът на Мария", Асоциация на хората с параплегия, организация „Психолози за хората по света".

Цел на проекта:

Общата цел на проекта е да се подпомогне капацитета на гражданските организации в Югоизточна Европа в управление на процеса на социално включване и в популяризиране и представяне на включващи политики чрез ефективен диалог с публичната власт в процеса на взимане на решения.

Фондация „Светът на Мария" участва в проекта като партньор в обучения, семинари и конференции във връзка с реализиране на специфична цел: Подобряване на компетенциите на НПО в промотиране на социалното включване на хората с увреждания и психични разстройства: изграждане на капацитет, обмяна на знания, мрежова работа на регионално ниво, прилагане на инициативи за социално включване и услуги, мониторинг и оценка на социалното въздействие.

Финансираща организация: Европейски съюз

Продължителността на проекта е от януари 2016 г. до декември 2019 г.


Повече за нашите реализирани проекти.

Go to top