IMG 20161111 151402Мит е, че Законът за социалните услуги ще „облагодетелства“ НПО доставчиците. ЗСУ въвежда редица нови задължения за доставчиците на услуги и никой не може да „прави каквото си иска“. Законът беше приет след широк консултативен процес за изработване на законодателното предложение.

⚠️ Какво променя ЗСУ и защо е важно да НЕ бъде отменен?

✅ Резултат е от 10-годишни усилия на хората, работещи с най-уязвимите за качествена промяна на системата за социални услуги.

✅ Доразвива модерния принцип за управление на социалните услуги от целия съвременния свят. Държавата планира, задава правилата и контролира прилагането им. Засилва се контролът над всички доставчици на социални услуги с изискване те да бъдат лицензирани и създаването на Агенция за качеството.

✅ Законът дефинира принципите на планиране, предоставяне и контрол на услугите. Това е много важно, за да могат нуждаещите се да получат необходимата подкрепа. Тези принципи отразяват постиженията на българската социална практика и традиция с над 20-годишна история. Принципите включват отчитане на индивидуалните потребности на конкретния човек, специализация на услугите, според нуждите на хората, интегрирана подкрепа, зачитане на правата и прозрачност.

✅ Законът дава по-добър достъп на хората до услугите чрез създаване на национална карта, въвеждане на общодостъпни услуги, за които не се иска вадене на предварителни документи, с единен вход за хората с увреждания до услуги и намалена административна тежест, подобрена координация между общините и държавната администрация.

✅ По-високи стават изискванията за качество. То ще се измерва спрямо резултата за човека и неговата удовлетвореност.

✅ Законът прави възможно съвременното предоставяне на услугите чрез прилагане на икономическите принципи за гъвкавост, ефективност и ефикасност.

Затова заедно с десетки други граждански организации изпратихме следното становище до парламента:

http://mariasworld.org/images/references/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BE%D1%82_49_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%97%D0%A1%D0%A3.pdf

Go to top