86601657 1213329495724605 670426450532237312 nПринципът „Нищо за нас без нас“ и голямата ангажираност на хората с увреждания са в основата на проект „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“.

Ива е самозастъпник от Дневен център „Светове“. Тя участва в интервю по проект „Мога да работя“, в което сподели с колегата ни Стели Петева какви умения притежава, каква работа би искала да работи, какво може да прави сама и от каква подкрепа се нуждае.

Заедно с партньорите ни от Български център за нестопанско право разработваме обстойно проучване на потребностите от подкрепа за трудови умения на хората с интелектуални затруднения. Акцент в проучването е провеждането на интервюта с 11 човека с интелектуални затруднения за допитване до тяхното мнение и виждане за подкрепата, от която се нуждаят.

Резултатите от проучването ще са готови през март и предстои да бъдат представени на среща в София.

Проект „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП с цел да предложи модел на иновативна социална форма на подкрепа за включване в пазара на труда на хората с интелектуални затруднения. Проектът се реализира в партньорство между фондация „Светът на Мария“ и Български център за нестопанско право.

Този новина е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Светът на Мария“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active citizens fund

 

 

https://www.activecitizensfund.bg/

Go to top