snimkanovina.15.05.2020Социалната изолация не може да ни спре, когато искаме да направим възможна подкрепата за трудовата реализация на хората с интелектуални затруднения.

Тази седмица се проведе среща на Референтната група по проект „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“. Юристи, изследователи, социални работници и експертът от опит Надя Христова обсъдиха изводите и препоръките от реализираните по проекта два анализа.

Анализ на потребностите от подкрепа за развитие на трудови умения и включване на пазара на труда, изготвен от Стели Петева, включва проучване на опита на фондация „Светът на Мария“ и интервюта с хора с интелектуални затруднения, техни близки и работодатели.

Анализ на актуалните регулации, възможности и предизвикателства за подкрепа за трудова реализация на хората с интелектуални затруднения, изготвен от Български център за нестопанско право, обхваща анализ на правната рамка за заетост, обучение и социална подкрепа свързани със заетостта на хората с интелектуални затруднения.

Предстои публикуване на резюмета на анализите, както и поради ситуацията в момента – тяхното дистанционно представяне и обсъждане през юни.

Проект „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП с цел да предложи модел на иновативна социална форма на подкрепа за включване в пазара на труда на хората с интелектуални затруднения. Проектът се реализира в партньорство между фондация „Светът на Мария“ и Български център за нестопанско право.

Този новина е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Светът на Мария“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active citizens fund

Go to top