97926086 2635105273271337 1181218020463214592 nПроведохме занимание на тема „Онлайн общуване“ с психолога Стели Петева. Във виртуалната среща по Skype Стели и социалният ни работник Иво обясниха на потребителите на Днвевен център „Светове“ различните правила и особености при общуването в интернет.

Младежите с интелектуални затруднения вече имат натрупан опит в онлайн комуникацията с дистанционната ни програма. Така че успяха да споделят личните си впечатления. Активно участваха в дискусията за правилата в интернет общуването. Зададоха и технически въпроси за използването на различни платформи.

Всички много се зарадваха, че отново виждат Стели. Вълнуваха се, че обсъждаме тази полезна тема. Ани подчерта, че за нея заниманието, както и дистанционната ни програма, са много ценни.

Проект „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП с цел да предложи модел на иновативна социална форма на подкрепа за включване в пазара на труда на хората с интелектуални затруднения. Проектът се реализира в партньорство между фондация „Светът на Мария“ и Български център за нестопанско право.

Този новина е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Светът на Мария“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active citizens fund

Go to top