118483952 728209348026424 2685228826763306954 nНина е един от участниците в дейностите за подкрепа за трудова заетост. Тя се учи да готви в кухня, да приготвя кексове и баница, както и да сервира обяд.

Моделът представлява нова концепция за предоставяне на индивидуализирана дългосрочна подкрепа за хората с интелектуални затруднения, организирана на различни нива, в разнообразни форми и с гъвкави подходи на обучение, стажуване и трудова практика с цел развитие на трудови умения и социални компетенции, необходими за включване в трудови дейности.

Моделът включва подкрепа, насочена към изграждане на емоционална, психологическа и физическа стабилност за участие в труд, както и развиване на уменията за изпълнение на трудови задачи, двигателни умения и отношение към работата.

Проект „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП с цел да предложи модел на иновативна социална форма на подкрепа за включване в пазара на труда на хората с интелектуални затруднения. Проектът се реализира в партньорство между фондация „Светът на Мария“ и Български център за нестопанско право.

Този новина е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Светът на Мария“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active citizens fund

Go to top