20200924 112950Това е Симеон. Той е изключително щастлив от възможността да се включи в програма „Трудова практика“.

Мони отговаря за почистването на залата на София Лаб, както и за други битови дейности. Споделя, че е хубаво отново да работи и да получава похвали за добре свършената работа.

Благодарим на София Лаб и Светлана Ломева за устойчивата подкрепа при включването на хората с интелектуални затруднения на пазара на труда!

Проект „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП с цел да предложи модел на иновативна социална форма на подкрепа за включване в пазара на труда на хората с интелектуални затруднения. Проектът се реализира в партньорство между фондация „Светът на Мария“ и Български център за нестопанско право.

Този новина е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Светът на Мария“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active citizens fund

Go to top