fbpx

EU flag-Erasmus vect POSПроектът е насочен към повишаване на качеството на обучение в трудови и социални умения и умения за самостоятелен живот на възрастни с интелектуални затруднения в Дневен център „Светове".

Проектът ще обхване щатните служители и сътрудници на Дневния център, които ще се включат в три работни посещения за обмяна на опит при партньори с дългогодишна практика в подкрепата за хора с интелектуални затруднения в Ирландия, Румъния и Франция.

В резултат на проекта участниците ще развият познания за организиране на дейностите и трудовите ателиета в Дневния център, ще повишат своите компетенции за провеждане на трудови занимания и практики, трудово наставничество, развитие на дейности за социално предприемачество, нови методи и подходи на работа с хора с интелектуални затруднения. Предвиденото широко популяризиране на проекта и приложените добри практики ще допринесе за популяризиране на европейските принципи и ценности за хората с увреждания и за изграждане на професионална общност, компетентна да работи в новата парадигма, основана на правата на хората с увреждания и разбирането за тях като личности, надарени с качества и способни да участват в обществото.

Финансираща организация: Програма Еразъм + на Европейския съюз

Продължителността на проекта е от 1 ноември 2016 г. до 30 април 2018 г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top