fbpx
EU SEFright logo BG right

Проект Социално предприятие „Бон Апети“ от Светът на Мария

BG05M9OP001-2.010-0560-C01 Процедура: BG05M9OP001-2.010 Развитие на социалното предприемачество Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Обща стойност: 191 415,84 лв., от които:
162 703,46 лв. европейско и 28 712,38 лв. национално съфинансиране

Начало: 10.09.2018 г.
Край: 10.12.2019 г.

Бенефициент: Бон Апети от Светът на Мария ЕООД

Проект Социално предприятие „Бон Апети“ от Светът на Мария е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основна цел: да бъде създадено специално социално предприятие „Бон Апети от Светът на Мария“ като по този начин се улесни достъпът до заетост и се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Специфични цели:

1. Да бъде създадено социално предприятие от Фондация „Светът на Мария“;
2. Да се улесни достъпът до заетост на уязвими групи;
3. Да се създадат подходящи възможности за реализация на уязвимите групи, включени в заетост;
4. Да се популяризират социалните предприятия.

Основни дейности:

1. Наемане на лица от избраните целеви групи и осигуряване на заетост за 12 месеца;
2. Социална и професионална интеграция на представителите на уязвимите групи;
3. Осигуряване на наставници от работодателя за заетите лица;
4. Оборудване и обзавеждане на новосъздадените работни места и обезпечаване на функционирането на социалното предприятие;
5. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество;
6. Управление и функциониране на социалното предприятие.

Индикатор за изпълнение: Неактивни или безработни участници – 11 бр.

Индикатор за резултат: Неактивни или безработни участници в заетост след приключване на операцията – 11 бр.

Целева група: лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица.

Резултати:

1. Улеснен достъп до заетост и осигуряване на социалното включване на уязвими групи. Подбрани 11 лица от уязвими групи и включени в заетост. Създаване на подходящи условия за професионална интеграция в сферата на социалната икономика на лица от уязвими групи.
2. Предоставена подкрепа за социална и професионална интеграция на лицата от целевата група, включени в заетост. Назначени двама приложни специалисти: експерт обучение и развитие и специалист социални дейности.
3. Осигурени наставници за новоназначените служители. Плавна трудова интеграция на 11 лица от целевата група.
4. Обезпечено обзавеждане и оборудване за целите на кетъринга. Обезпечени материали, работно облекло и режийни разходи.
5. Проведени 2 промоционални събития. Промотиране на социалното предприятие и възможностите на социално предприемачество. Изработени поне 3 промоционални видеа.
6. Осигурен екип на социалното предприятие. Обезпечено функциониране и устойчивост на социалното предприятие. Назначени 3 души екип за управление на социалното предприятие.

Go to top