fbpx

Slide1Проект „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 66 954 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел на проект „МОГА ДА РАБОТЯ!“ е да предложи модел на иновативна социална форма на подкрепа, за да може една от най-уязвимите групи – хората с интелектуални затруднения – да получи ефективна подкрепа за включване в пазара на труда, по начин, отговарящ на техните потребности и възможности. Проектът се реализира в партньорство между фондация „Светът на Мария“ и Български център за нестопанско право.

Цел на проекта:

Целите на проекта са свързани с овластяване на хората с интелектуални затруднения в достъпа им до професионална, системно гарантирана и обезпечена в дългосрочен план подкрепа за реализация на пазара на труда.

Конкретните цели по проекта са:
• разработване на модел за подкрепа за трудова реализация, основан на проучване на потребностите и съобразен с нормативните изисквания, постигнатите добри практики и припознат от заинтересованите страни;
• валидиране на модела и предоставяне на подкрепа за 30 човека с интелектуални затруднения;
• подготовка и провеждане на обучения за граждански организации и доставчици на социални услуги за прилагане на модела за подкрепа за трудова реализация;
• изготвяне на предложение за правна регламентация за прилагане на модела и пътна карта за нормативни промени с активното въвличане на заинтересованите страни и институциите на централната власт.

Роля на партньорите по проекта:
Партньорството по проекта е провокирано от целите на проекта, които надхвърлят предоставянето на подкрепа в краткосрочен план и са свързани с разработването и прилагането на методично и системно решение за овластяване на целевата група, което осигурява възможност за промяна в модела на социална работа за хората с интелектуални затруднения, така че да получават подкрепа за социално и трудово включване.

Ролята на фондация „Светът на Мария“ като водеща организация е свързана с проучването на потребностите и изготвянето и внедряването на модела за подкрепа на хората с интелектуални затруднения.

Ролята на Български център за нестопанско право е свързана с подготовка на конкретното правно обосновано предложение за осигуряване на устойчивост на прилагането на модела.

Дейностите по проекта:

1. Проучване на потребностите и анализ на контекста
С активното участие на целевите групи и ползватели, дейността цели да бъдат проучени а) потребностите на целевите групи от подкрепа за включване на пазара на труда, б) очакванията и проблемите на работодателите, подкрепящите близки и структури,ангажирани с подкрепата за хора с интелектуални затруднения и в) актуалния контекст и новите регулации в социалната сфера, мерките за заетост и професионално образование за подкрепа за заетост.

Ще бъдат проведени интервюта, проучване на секторните регулации и добри практики.

Референтна работна група, сформирана от кандидата и партньора ( експерти, социален работник и експерти от опит, представители на целевата група) ще зададе общата рамка на анализите и ще верифицира подготвените препоръки.

След завършване на анализите ще бъде организиран тематичен семинар за представянето и обсъждането им с широк кръг заинтересовани страни, а резултатите от обсъжданията – интегрирани в доклад.

2. Разработване на модел за подкрепа за трудова реализация на хора с интелектуални затруднения
В рамките на дейността ще бъде разработен нов модел за индивидуализирана подкрепа за реализация на пазара на труда на хора с интелектуални затруднения, като се съобразят изводите и препоръките от анализите. Моделът ще включва: а) форми, нива и подходи за обучение в трудови и професионални умения, б) развитие на социални компетенции за участие в трудова дейност, в) стажуване и практика в защитена работна среда, г) подкрепа на работнотомясто, заетост в социално предприятие, професионално обучение и пр.

3. Внедряване на модела за подкрепа за трудова реализация на хора с интелектуални затруднения
Дейността предвижда да бъдат подкрепени 30 човека с интелектуални затруднения по модела за подкрепа за трудова реализация. Подкрепата ще бъде обособена като социална услуга, в която всеки потребител, след индивидуална оценка на трудовите и социални умения, ще се включи в индивидуална програма за развитие на умения и подкрепа.

4. Разработване и реализиране на обучителна програма за прилагане на модела
Дейността включва популяризация на модела в подкрепа на трудовото и социално включване на хората с интелектуални затруднения и провеждане на обучения за прилагането му от други граждански организации и доставчици на социални услуги. Предвидено е провеждане на 2 обучения и 3 дни на отворени врати.

5. Застъпничество за осигуряване устойчивост на модела
Дейността предвижда да се постигне устойчивост на модела чрез неговото припознаване в регламентацията на новите модели на социални услуги, както и да се очертае приложното му поле в интердисциплинарни връзки със секторите „мерки за заетост“ и „професионално обучение“. В рамките на дейността ще бъде изготвено предложение за правна регламентация на прилагането на модела в системата на социалните услуги.

6. Мониторинг и външна оценка на проекта
Дейността включва събиране на информация и данни в хода на реализация на дейностите.
В края на проекта ще бъде ангажиран външен експерт за изготвяне на оценка на реализацията и постигнатите резултати, прилагането на принципите на добро управление и осигуряване на ефективност и ефикасност на вложените средства.

По проекта е предвидено и създаване на документален филм.

Финансираща организация: Фонд Активни граждани България, Първи конкурс за стратегически проекти, Тематичен приоритет № 3: „Овластяване на уязвими групи“, проект ACF/151, www.activecitizensfund.bg.

Продължителност на проекта:
Продължителността на проекта е 18 месеца от 06.11.2019 г. до 06.05.2021 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Светът на Мария“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

mwf logo 1 BCNL Active citizens fund

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top