fbpx

Подкрепена заетост

Подкрепената заетост се фокусира върху възможностите, а не върху уврежданията, като първо оказва подкрепа на лицето в съответствие с неговите индивидуални потребности и на второ място чрез предоставяне на консултации на работодателите.

Според дефиницията, приета от Европейския съюз, подкрепена заетост е:
„Оказване на подкрепа и помощ на хората с увреждания или други групи в неравностойно положение да получат и запазят платената си работа на отворения пазар на труда".

Прочети още...

Независимо от наличието на регламенти и мерки, относно повишаването на равнопоставеността на хората с интелектуални затруднения, в България все още няма реално действащи програми, които да предлагат подкрепена заетост и посредничество при наемане на работа. Намирането на работа е основно предизвикателство пред тях и е особено трудно за младите хора с интелектуални затруднения. Стигмата която продължава да ги съпътства е причина за тяхната изолация и нарушени човешки права сред които основно право е правото на труд. У нас представата за хората с интелектуални затруднения все още се свързва с идеята, че те не са способни да водят „нормален" живот и като цяло са безполезни за обществото. Тази група хора често прекарват дните си сами или затворени в тесен семеен кръг, без смислени занимания, пълноценни социални контакти или възможности за избор и развитие на потенциала си.

Прочети още...

През 2014 г. в Дневния център бяха проведени поредица от обучения, посветени на темата за подкрепената трудова заетост за хора с интелектуални затруднения с експерти на Де Пасарел България и Де Пасарел Холандия. Холандските експерти запознаха членовете на екипа с основните елементи, правила и изисквания на този специфичен вид заетост, както и какви са функциите на трудовия посредник. Бяха разгледани профилите на клиенти, които желаят да работят и притежават частичен потенциал да развиват уменията си в тази посока. Беше обърнато внимание и на комуникацията с родителите и възможностите те да подкрепят своите пораснали вече деца в процеса на развитие на умения за работа и интегриране на пазара на труда.
Фондацията партнира на Де Пасарел България в организирането на два семинара за професионалисти в сферата на социалните услуги под надслова „Мастер клас" по темите за комуникацията с родители и подкрепената трудова заетост.

Прочети още...

Ценностите и принципите, които са залегнали в основата на идеята за подкрепена заетост, са напълно в унисон с идеите за самостоятелни решения, социално включване, опазване на личното достойнство и уважение към хората.
В контекста на подкрепената заетост тези идеи могат да бъдат доразвити в ценностите и принципите, които са залегнали в основата на всички етапи и дейности на подкрепената заетост:

Прочети още...

Подкрепената заетост е динамичен процес, движен от индивидуалните нужди на търсещите работа хора. Изработен е процес в пет етапа, познат като Европейски модел на добрите практики, който може да бъде използван като рамка на подкрепената заетост. В рамките на тези пет етапа се предлага широка гама от дейности, някои от които прилагани единствено при хората с увреждания, други – прилагани при всички групи в неравностойно положение. Във всички етапи и дейности доставчиците на услугите трябва да следят времевите си рамки, тъй като те носят отговорност за загубеното време на клиентите си.

Прочети още...

Go to top