fbpx

Медицинското обслужване се осигурява от здравната система чрез личните лекари и стоматолози, специалистите в доболничната здравна помощ, в звената за неотложна помощ и при необходимост – чрез болнично лечение. Като социална услуга Дневният център не предоставя медицински дейности извън дейностите, свързани с обичайната грижа за здравето в домашна или обществена среда. Действията и поведението са описани във вътрешните документи и правила, с които са запознати всички членове на персонала.

Дейностите, които осигурява Дневният център, са следните: • Първа помощ: Персоналът на Дневния център е подготвен да реагира при инцидент или необходимост, както и да действа при епилептичен припадък. Центърът разполага с лекарства от първа необходимост, които се предоставят след консултация с лекар и съгласно вътрешните правила за достъп и боравене с лекарства.
• Ранно разпознаване на симптоми на заболяване: персоналът е подготвен и обучен да разпознава симптоми на вирусни и други заболявания и е изготвена процедура за реакция в подобна ситуация.
• Даване на лекарства: оказване на помощ в случай на необходимост някой от потребителите да приема лекарства по схема и предписание от своя личен или лекуващ лекар по време на престоя си в Дневния център; дейността е надлежно документирана в плана за здравни грижи на клиента.
• Здравен план за грижи: всеки потребител има индивидуален здравен план, в който се описват прилаганото му лечение и консултациите, които посещава, както и имената на съответните специалисти. При текущото обсъждане на напредъка по индивидуалния план, както и при семейните консултации се обсъжда здравният план и изпълнението на включените в него дейности, отговорността за които се носи от родителите и близките на клиента.
• Здравни беседи и здравна информация: В Центъра се организират здравни беседи по въпроси от общ характер – здравословно хранене, предпазване от вирусни инфекции, сексуална просвета и други, съобразени с желанията и интереса на потребителите.
• Наблюдение на здравето: персоналът на Дневния център наблюдава поведението и ангажираността на своите потребителите; при възникване на каквито и да било прояви или симптоми, които са извън обичайните, той незабавно уведомява семейството и родителите и при необходимост провежда консултация с личния или лекуващ лекар на лицето.
• Допълнителни медицински манипулации: при необходимост да бъде извършена медицинска манипулация, която изисква специална подготовка, персоналът ще премине съответното обучение, за да може да отговори на потребностите.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Как да ни намерите

Map bg

Go to top