fbpx

Подкрепена заетост

Подкрепената заетост се фокусира върху възможностите, а не върху уврежданията, като първо оказва подкрепа на лицето в съответствие с неговите индивидуални потребности и на второ място чрез предоставяне на консултации на работодателите.

Според дефиницията, приета от Европейския съюз, подкрепена заетост е:
„Оказване на подкрепа и помощ на хората с увреждания или други групи в неравностойно положение да получат и запазят платената си работа на отворения пазар на труда".

Прочети още...

Независимо от наличието на регламенти и мерки, относно повишаването на равнопоставеността на хората с интелектуални затруднения, в България все още няма реално действащи програми, които да предлагат подкрепена заетост и посредничество при наемане на работа. Намирането на работа е основно предизвикателство пред тях и е особено трудно за младите хора с интелектуални затруднения. Стигмата която продължава да ги съпътства е причина за тяхната изолация и нарушени човешки права сред които основно право е правото на труд. У нас представата за хората с интелектуални затруднения все още се свързва с идеята, че те не са способни да водят „нормален" живот и като цяло са безполезни за обществото. Тази група хора често прекарват дните си сами или затворени в тесен семеен кръг, без смислени занимания, пълноценни социални контакти или възможности за избор и развитие на потенциала си.

Прочети още...

През 2014 г. в Дневния център бяха проведени поредица от обучения, посветени на темата за подкрепената трудова заетост за хора с интелектуални затруднения с експерти на Де Пасарел България и Де Пасарел Холандия. Холандските експерти запознаха членовете на екипа с основните елементи, правила и изисквания на този специфичен вид заетост, както и какви са функциите на трудовия посредник. Бяха разгледани профилите на клиенти, които желаят да работят и притежават частичен потенциал да развиват уменията си в тази посока. Беше обърнато внимание и на комуникацията с родителите и възможностите те да подкрепят своите пораснали вече деца в процеса на развитие на умения за работа и интегриране на пазара на труда.
Фондацията партнира на Де Пасарел България в организирането на два семинара за професионалисти в сферата на социалните услуги под надслова „Мастер клас" по темите за комуникацията с родители и подкрепената трудова заетост.

Прочети още...

Ценностите и принципите, които са залегнали в основата на идеята за подкрепена заетост, са напълно в унисон с идеите за самостоятелни решения, социално включване, опазване на личното достойнство и уважение към хората.
В контекста на подкрепената заетост тези идеи могат да бъдат доразвити в ценностите и принципите, които са залегнали в основата на всички етапи и дейности на подкрепената заетост:

Прочети още...

Подкрепената заетост е динамичен процес, движен от индивидуалните нужди на търсещите работа хора. Изработен е процес в пет етапа, познат като Европейски модел на добрите практики, който може да бъде използван като рамка на подкрепената заетост. В рамките на тези пет етапа се предлага широка гама от дейности, някои от които прилагани единствено при хората с увреждания, други – прилагани при всички групи в неравностойно положение. Във всички етапи и дейности доставчиците на услугите трябва да следят времевите си рамки, тъй като те носят отговорност за загубеното време на клиентите си.

Прочети още...

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Как да ни намерите

Map bg

Go to top