fbpx

3 printscreenБио градско земеделие за младите хора с интелектуални затруднения в Социален парк „Надежда“
Финансиране: Обществен борд на Telus International Bulgaria

Проектът предвижда ангажиране на младите хора с интелектуални затруднения в био градско земеделие и градинарство в дворното пространство на Социален парк „Надежда“.

Социален парк „Надежда“ е разположен в бившия Дом за деца без родителски грижи „Асен Златаров“ и в него се предоставят 5 социални услуги към Столична община за подкрепа на деца с различни проблеми. Там е разположен и трудовият център за хора с интелектуални затруднения на Фондацията – „Учебна кухня“, който осигурява трудова практика и подготовка за реализация на пазара на труда. Социалният парк разполага и с двор с дървета, зелени пространства и асфалтирани игрища. Пространството се използва както от потребителите на услугите, така и от общността, и е прекрасно място за социално сближаване, в което хората от общността взаимодействат с хората в уязвимо положение.

От 2021 г. за поддръжката на дворното пространство се грижат младежите с интелектуални затруднения, като част от тяхната трудова практика – поддържат пейките, почистват и изхвърлят кошчетата, ринат сняг, събират опадалите клони и листа; изградени са няколко градинки и започна да се коси тревата.

Проектът предвижда през 2022 г. тези усилия да бъдат организирани по линия на екологичното градско земеделие – чрез формиране на екологична култура, изграждане на компостер, създаване на градски биоградинки с правилното наторяване и поливане, поддържане на зелените площи и градините, поставяне на информационни табели.

Дейности:
1 етап: Изготвяне на програма и провеждане на откриващо събитие за стартиране на екологичното земеделие и градинарство.
2 етап: Провеждане на дейностите по екологично земеделие и градинарство.
3ти етап: Разширяване на екологичната култура на младите хора с интелектуални затруднения

Срок на реализация: 1.05.2022 – 31.10.2022 г.
Финансиране: 14 980 лв.


kitchen

Трудов център „Учебна кухня“ за хора с увреждания
Адрес: гр. София, кв. „Надежда“, ул. „Сава Филаретов“ 23, Социален парк „Надежда“

Хората с увреждания могат да се реализират и да бъдат пълноценна част от обществото. Необходимо е да им дадем възможност да се обучават, развиват и да се реализират успешно.

Трудов център „Учебна кухня“ е собствен проект на Фондация „Светът на Мария“, който реализираме в партньорство с Лайънс клуб „Витоша“ и с подкрепата на частни дарители - „Еврохолд“, „Джонсън и Джонсън“ и редица други.

Трудовият център е специализирана услуга за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения, където ще можем да предоставяме подкрепа за развитие на трудовите умения на повече от 30 младежи с интелектуални затруднения.

Помещенията на Учебната кухня „Надежда“ са разположени на площ от 150 кв. м. в сградата на Социален парк „Надежда“ (бившия Дом за деца лишени от родителска грижа „Асен Златаров), в кв. Надежда. Помещенията са предоставени по договор за безвъзмездно ползване със Столична община.

Учебната кухня разполага с помещения за професионална кухня (регистрирана като кухня- майка), 2 бр. зали за социална работа, 1 бр. помещение за битови дейности и съхранение на градински инструменти и административен офис и санитарен възел. Всички помещения са архитектурно достъпни. Кухнята е професионално оборудвана, осигурени са инструменти за градинарство.

В първия етап на проекта (2020 – 2021 г.) ремонтирахме помещенията и изградихме нужните условия за занимания за хора с увреждания. Във втория етап – оборудвахме професионалната кухня, която получи регистрация като кухня майка.

През 2022 г. предстои довършване на отделни ремонтни дейности, обособяването на помещенията за битови дейности (пералня и сушилня), обособяване на компостер, довършване на зеленчуковата градина и дооборудване на помещенията за социална работа и пакетиране.

Проектът предвижда предоставяне на трудова практика за младежите с интелектуални затруднения в няколко направления:

1 Приготвяне на храна и кетъринг – умения за кухненски работник, помощник кухня, помощник сладкар, работа в миялно и пр.

2 Професионално почистване – умения за професионално почистване на помещения

3 Пране и гладене – умения за пране на работно облекло, сушене, гладене, подреждане;

4 Градинарство – умения за косене, почистване на окосено, листа и др. от зелени площи и дворни пространства, засаждане и поддържане на градина, почистване на сняг и пр.

5 Пакетиране – умения за пакетиране и поставяне на етикети.

В дейностите към момента се включват между 15 и 20 участника, които участват почасово в занимания по приготвяне на меденки, общо почистване, пакетиране и градинарство.

В дейностите на Учебната кухня младите хора с интелектуални затруднения развиват своите способности, специфични професионални умения, а също и общи трудови умения, като точност, последователност, спазване на инструкции, дисциплинираност, безопасност и др. и поведение при работа - спазване на уговорки за време, колегиалност, отговорност, надеждност, справяне с проблеми и др.

Пространството на двора на Социалния парк и на сградата позволяват разширяване на дейностите в посока разкриване на защитено кафене, градско земеделие с компостер, мини парник и др.


mwf logo 1

Проект: „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“

Проектът се реализира от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и Фондация „Светът на Мария“, с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., в размер на 73084, 86 евро.

Целта на проекта е да разкрие потенциала на хората с интелектуални затруднения и да окуражи участието им в пилотирането на новата социална услуга „подкрепа за придобиване на трудови умения“. 30 хора с интелектуални затруднения ще се включат в информационни и застъпнически събития, проучване на очакванията им към новата социална услуга, видеоклипове за информиране за социалната услуга, ползване на психологическа подкрепа и участие в дейности за развитие на трудови умения.

Разработените продукти и иновативни методи за овластяване на хората с интелектуални затруднения ще бъдат предоставени на широк кръг организации и публични институции, които въвеждат нови социални услуги в подкрепа на хора с различни увреждания.
Проектът ще допринесе за постигане на общо разбиране за необходимостта от устойчива подкрепа за овластяване на хората с интелектуални затруднения за участие в дейности и решения, които им въздействат.

Дейности:

1. Дейности за управление, мониторинг и отчитане
2. Комуникационни дейности
3. Проучване на очакванията на хора с ИЗ и родители към новата социална услуга „подкрепа за придобиване на трудови умения“
4. Разработване на видеоклипове за информиране на лица с интелектуални затруднения и родители за социалната услуга „подкрепа за трудови умения"
5. Активно включване на хора с ИЗ при ползване на социалната услуга за развитие на трудови умения
6. Психологическа подкрепа за активно включване в ползването на социалната услуга за развитие на трудови умения
7. Застъпничество за активно включване на хора с увреждания в ползването на социални услуги

Финансираща организация: Фонд Активни граждани България, Първи конкурс за стратегически проекти, Тематичен приоритет № 3: „Овластяване на уязвими групи“, проект ACF/805, www.activecitizensfund.bg.

Продължителност на проекта: Продължителността на проекта е 24 месеца, 01.10.2021 г. до 30.09.2023 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Светът на Мария“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active citizens fund Isuo

Повече за нашите реализирани проекти.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0885 861 231
е-mail: office@mariasworld.org

Как да ни намерите

Map bg

Go to top