fbpx

146485246 3342435429204981 1110869331925466695 oС приключване на ремонта трудовата ни практика беше свързана с почистване и сглобяване на мебели. Само за две седмици се включиха 15 участници. Новият професионален център изпълва с надежда младите хора с интелектуални затруднения, че ще могат да развиват още умения и да започнат работа.

Изграждаме учебната кухня в помещение, предоставено от Столична община. В него ще надградим и допълним дейността на Дневен център „Светове“ в професионална среда.
Повече за проекта можете да прочетете тук.
Трудовата практика се проведе при специални условия, съобразно изискванията за дистанция и превенция на COVID19. Това е един от начините на подкрепа за формиране на трудови умения.

Дейността е част от Проект „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“. Проектът се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП с цел да предложи модел на иновативна социална форма на подкрепа за включване в пазара на труда на хората с интелектуални затруднения. Проектът се реализира в партньорство между фондация „Светът на Мария“ и Български център за нестопанско право.

Този новина е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Светът на Мария“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active citizens fund

Go to top