fbpx

161022696 3443215465793643 5800769979056377669 oАнтонио започна индивидуална трудова практика.
От няколко седмици той почиства офис с много стаи и работни помещения. Учи се да борави с нови и непознати за него уреди за почистване, да спазва изискванията на работодателя, да организира последователно дейностите и да спазва времето за почистване. Той е прецизен и вглъбен в работата си. На въпроса „Как се чувстваш?“, той отговаря категорично и с увереност „Перфектно!“.
В модела на заетост за младежи с интелектуални затруднения, разработен по проект „Мога да работя“, трудовата практика е застъпена, като дейност, която позволява да се упражняват и развиват умения, както и увереност в способностите.

Трудовата практика се реализира в рамките на Проект „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“. Проектът се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП с цел да предложи модел на иновативна социална форма на подкрепа за включване в пазара на труда на хората с интелектуални затруднения. Проектът се реализира в партньорство между фондация „Светът на Мария“ и Български център за нестопанско право.

Този новина е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Светът на Мария“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active citizens fund

Go to top