fbpx

166713750 3489247207857135 5598919088827713744 nСимеон започна работа по модела за подкрепена заетост.

Вече месец той успешно поддържа хигиената в жилищна сграда в столичния кв. „Младост“. В началото Симеон беше притеснен дали ще се справи с почистването на многоетажната сграда, но вече изпълнява задачите си с лекота. Научи адреса и се придвижва самостоятелно, а в последната седмица се разредиха и посещенията на трудовия му наставник.

Мони ще получава подкрепа по време на целия период на трудовата заетост, но няма да се налага винаги да бъде придружаван. Трудовият му наставник е на разположение при възникване на трудности и промени на работното място.

В модела на заетост за младежи с интелектуални затруднения, разработен по проект „Мога да работя“, трудовото наставничество е застъпено като дейност, която позволява на участниците да започнат работа. Придружени и подкрепени, целта е те да усвоят трудовите си задължения, спокойно да се адаптират в новата работна среда и да продължават да изпълняват трудовите си ангажименти.

Проект „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП с цел да предложи модел на иновативна социална форма на подкрепа за включване в пазара на труда на хората с интелектуални затруднения. Проектът се реализира в партньорство между фондация „Светът на Мария“ и Български център за нестопанско право.

Този новина е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Светът на Мария“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active citizens fund

Go to top