fbpx
There is no translation available.

IMG 20200709 160553Обобщение на проведения семинар „Мога да работя! Хората с интелектуални затруднения на пазара на труда“, организиран от Фондация „Светът на Мария“ и Български център за нестопанско право

Хората с интелектуални затруднения могат да работят и искат да бъдат полезни и значими членове на обществото. Това са десетки хиляди хора, чието развитие и труд е ограничено поради отсъствието на подходящи методи на подкрепа. Това беше ключово послание на семинара „Мога да работя!“.

Семинар „Мога да работя! Хората с интелектуални затруднения на пазара на труда“ беше проведен вчера 09.07.2020 г. със специалното участие на министъра на труда и социалната политика Деница Сачева. В семинара се включиха хора с интелектуални затруднения, техни близки, работодатели, трудови наставници, доставчици на социални услуги, застъпници и представител на институцията на омбудсмана.

Основните два въпроса, дискутирани на семинара бяха - от каква подкрепа имат нужда хората с интелектуални затруднения, за да работят и дали съществуващата правна рамка покрива тези потребности.

Анализът на потребностите и анализът на правната рамка, както и добрите практики, представени от участниците, показаха, че подкрепата за хората с интелектуални затруднения трябва да е продължителна, комплексна, и да обхваща не само хората с увреждания, но и техните близки и работодатели, и е най-подходящо да се предоставя под формата на социална услуга.

В хода на дискусиите бяха изявени най-големите предизвикателства пред включването на хората с интелектуални затруднения в трудовия пазар:
Нуждата от работещи механизми за координирана подкрепа, обхващаща и свързваща сферите на семейството, образованието, социалната подкрепа, здравеопазването и заетостта.
Нуждата от насърчителни и подкрепящи мерки за работодателите, както и
Професионализма в подкрепата за развитие на трудови умения и оценката на хората с интелектуални затруднения, която да показва уменията им 

Предложението на участниците е тези трудности да се преодолеят с помощта на новата социална услуга, регламентирана в Закона за социалните услуги, който влезе в сила от 1.07.2020 г. - Подкрепа за развитие на трудови умения.
Тези предизвикателства и предложения бяха обсъдени с министър Сачева, която изрази силната си подкрепа за мерки, които биха насърчили заетостта на хората с увреждания.

Министър Сачева изтъкна важността от подкрепа за работодателите, която да ползват при наемането и работата с хора с интелектуални затруднения и която да бъде предоставяна като социална услуга. Тя подчерта, че новата услуга за развиване на умения, регламентирана в Закона за социалните услуги, е прекрасен начин да се попълни тази нужда, и каза, че развиването и формулирането на тази услуга е най-първото действие в посока изграждане на такава система за подкрепа.

Организациите, участващи в семинара, изразиха подкрепа за приоритизирането на тази задача и изразиха готовност да се включат «от утре» в работна група по въпроса.

Втората форма на подкрепа, която министърът ще предприеме с цел подпомагане на заетостта е разработването на система за валидиране на съществуващите умения на хората с увреждания, която ще документира силните им страни пред потенциални работодатели, по този начин улеснявайки заетостта.

Третата дейност, планирана от министерството, е възложената от Народното събрание задача за анализ на социалното законодателство – министърът прикани организаторите и участниците на семинара да споделят анализите по проекта «Мога да работя», които да бъдат разгледани в хода на тази оценка, както и да представят становище по въпроса.

Министърът и водещите завършиха с взаимно желание за по-нататъшен диалог и комуникация, които да подпомогнат изграждането на силна система за подкрепа на хората с интелектуални затруднения за включването им в пазара на труда.

Семинарът е част от проект „МОГА ДА РАБОТЯ! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“, чиято цел е да се разработи и приложи модел на социална услуга за подкрепа за трудова заетост на хора с интелектуални затруднения. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

*Повече за проекта „Мога да работя“ и съпътстващите анализи и документи можете да прочетете на страницата на фондация „Светът на Мария“.

1

 

MARIA’S WORLD FOUNDATION

DAY CARE CENTER ‘WORLDS’

Sofia 1404
8, Riccardo Vaccarini str.
Т: +359 2 423 97 41,
М: 0886 182 201
E: office@mariasworld.org

Go to top